ما از ایده تا بهره برداری در کنار شما هستیم👋

آقای امیرحسین روشن ضمیر، بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ چمروش
آقای امیرحسین روشن ضمیر، بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ چمروش


آقای امیرحسین روشن ضمیر، بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ چمروش:

کنترل اعداد در سه سال گذشته به شرکت ما در توسعه و اجرای راه حل های جدید و سفارشی با استفاده از فناوری های پیشرفته کمک کرده است. تعهد آنها به دقت و انضباط  تضمین می کند که راه حل‌های عالی با حداقل طراحی مجدد ارائه کنند. ما قویاً آنها را به مشتریان آگاه که به دنبال یک تیم بسیار سازنده و متمرکز بر راه حل هستند توصیه می کنیم.